Vážení rodiče,

jestli uvažujete o přestupu Vašeho dítěte do naší školy, rádi bychom Vás informovali, že pro rodiče organizujeme pravidelné schůzky, na které můžete přijít - informace zde pravidelně zveřejňujeme. Po dohodě je také možná Vaše návštěva ve škole a velice vítáme "den na zkoušku" přímo ve vyučování, během kterého si může dítě vyzkoušet, jestli by mu náš styl vyučování vyhovoval. Zároveň zůstáváme v kontaktu s rodiči žáků, kteří k nám budou zapisovat děti v roce 2021, případně později. Mohou se s dětmi účastnit společných akcí a dopředu se seznámit s prostředím, žáky i zaměstnanci školy. Pokud budete mít jakékoliv otázky, můžete se na nás obrátit na telefonní číslo 777 759 651 nebo e-mailem: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Pro školní rok 2020/21 otevíráme 1., 2. a 4. ročník.
                                           
                                                                                                                       Ivona Kršková

 

Vážení rodiče,

v souvislosti s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví k ochraně před COVID-19 a opatření MŠMT k zápisům k povinné školní docházce, proběhne zápis žáků bez osobní přítomnosti dětí ve škole a bez osobní přítomnosti zákonného zástupce, a to v termínu 1. - 30. dubna 2020

Jinak proběhne „zápis do 1. ročníku“ a jinak „přestup do 2. - 5. ročníku“. Prostudujte si prosím pečlivě následující informace:


Žádost a ostatní dokumenty doručte škole jedním z uvedených způsobů:

  • poštou: Církevní základní škola mistra Jana Husa, Wintrova 747, 269 01 Rakovník
    Obálku můžete kdykoliv vhodit do schránky školy.

  • datovou schránkou ID: sm8ahus

  • e- mailem pouze s elektronickým podpisem: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..


Přijetí žádosti Vám potvrdíme e-mailem. Pokud to aktuální situace dovolí, všichni bychom se sešli na pozápisové schůzce, případně na dni otevřených dveří ve škole a na schůzce k zahájení školního roku. O akcích Vás budeme informovat e-mailem.

Pokud máte jakékoliv zprávy z odborných pracovišť (z pedagogicko-psychologické poradny, speciálně pedagogického centra, od klinického logopeda, psychologa, psychiatra apod.), budeme velice rádi, pokud je k žádosti přiložíte. Rádi bychom objektivně zhodnotili, zda a jak můžeme Vašemu dítěti pomoci, a případně nastavili vhodná podpůrná opatření.

 

Zápis do 1. ročníku:

K zápisu do 1. ročníku se přihlašují děti narozené od 1.9.2013 do 31.8.2014 a děti s rozhodnutím odkladu z loňského roku. Pokud si nejste jisti, zda je Vaše dítě zralé nastoupit do 1. ročníku v řádném termínu, objednejte se na vyšetření školní zralosti v pedagogicko psychologické poradně nebo speciálně pedagogickém centru. Konečné rozhodnutí ale bude na Vás.


FORMULÁŘE:
K zápisu prosím vyplňte a podepište následující formuláře:
žádost o přijetí k základnímu vzdělávání – podepsaná oběma rodiči
zápisní list do 1.ročníku
Přiložte obyčejnou kopii nebo sken:
rodného listu dítěte
obou stran občanského průkazu žadatele
(nebo cestovního pasu cizích státních příslušníků)ODKLAD ŠKOLNÍ DOCHÁZKY:
O odklad povinné školní docházky požádá zákonný zástupce formulářem:
žádost o odklad povinné školní docházky
K odkladu školní docházky si zákonný zástupce musí zajistit tyto dva doklady :
1) doporučení pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálně pedagogického centra
2) doporučení dětského nebo odborného lékaře, klinického psychologa.

Žádost o odklad přiložte k žádosti o přijetí a k zápisnímu listu. Pokud zatím nemáte zprávu lékaře, poradny atd., doložíte je dodatečně podle možností, nejpozději do konce srpna 2020.REGISTRAČNÍ ČÍSLO:

Každé dítě od nás obdrží registrační číslo, které Vám zašleme e-mailem. Z tohoto důvodu Vás žádáme o správné uvedení e-mailu v zápisním listu. Pod tímto číslem bude na webu školy zveřejněn seznam přijatých a nepřijatých žáků, a to nejpozději 29. května 2020.Přestup do 2. - 5. ročníku

Vyplníte žádost o přestup a zápisní list, podepíší oba rodiče. Doporučujeme, abyste včas informovali Vaši stávající školu. Formální stránku přestupu (dokumenty) s ní vyřešíme my.

FORMULÁŘE:
K přestupu prosím vyplňte následující formuláře:
žádost o přestup – podepsaný oběma rodiči
zápisní list k přestupu

Zda bylo Vaše dítě přijato, se dozvíte e-mailem nejpozději do 29. května 2020.Kritéria přijetí

Škola bude pro školní rok 2020/21 vzhledem k organizačnímu zajištění prvního roku fungování školy přijímat žáky dvou až tří ročníků, celkem optimálně 17 žáků.

Podle počtu přihlášených dětí a zastoupených ročníků vybereme optimální kombinaci ročníků - např. 1. - 2. ročník nebo
1. - 3. ročník. Vzhledem k zájmu rodičů je však možná i jiná varianta – např. mladší děti se 4. ročníkem. Po proběhlém zápisu stanovíme, které ročníky a kolik žáků v nich jsme schopni přijmout. Pokud by počet žáků vybraných ročníků převyšoval naše možnosti, budeme u početných ročníků dále vybírat podle následujících kritérií (po 1 bodu / nejvýše 3 body):


  1. soulad rodinné a školní filozofie výchovy a vzdělávání (viz www.skolamjh.cz)

  2. vhodnost zařazení dítěte vzhledem k celkovému složení třídy a charakteru individuálních nebo speciálních vzdělávacích potřeb

  3. dítě zaměstnance


Každé z kritérií je obodováno a o přijetí rozhoduje konečný součet bodů daného dítěte a z něj stanovené pořadí. Při shodnosti bodů rozhoduje datum podání žádosti.
Vzhledem k aktuálním vládním opatřením (nařízeným karanténám, obtížné prokazatelnosti data podání žádosti při prostém vhození obálky do schránky školy apod.) budeme pro tento účel akceptovat i prostou zprávu e-mailem s uvedením: jména žáka a příslušného ročníku (při následném doložení všech dokumentů stanoveným způsobem a ve stanovené lhůtě).


Jak můžete pomoci budoucím prvňáčkům


Věnujte dítěti soustředěnou pozornost – při rozhovoru s ním se nezabývejte jinou činností, dejte mu najevo zájem, trpělivě je vyslechněte, projevujte vstřícnost a přívětivé chování.

Vyprávějte dítěti a čtěte mu – televize či video nenahradí lidské slovo a osobní kontakt.

Pověřujte dítě drobnými úkoly a domácími pracemi – pěstujte tak jeho samostatnost a zodpovědnost, rozvíjíte i motoriku.

Rozvíjejte poznání z oblasti života lidí zvířat i rostlin – vedle obecné informovanosti rozšiřujete i jeho slovní zásobu.

Vybírejte vhodné hry a činnosti, sami se do nich zapojte – stavebnice, skládanky, dějové obrázky i práce s drobným výtvarným materiálem rozvíjejí poznání a tvořivost. Vaše účast posiluje citovou zralost dítěte.

Upevňujte prostorovou orientaci a pojmy nahoře, dole, vlevo, vpravo, vpřed, za – výrazně to ovlivňuje základy psaní, čtení a počítání.

Dbejte na vhodné pohybové aktivity a zdravé stravování – příroda je velká tělocvična, prospěje i vám.

Trénujte změny denního režimu související se školní docházkou – ranní vstávání, odbourávání odpoledního spaní, čas pravidelného ukládání k večernímu spánku zmírní každodenní stres pro děti, zákonné zástupce i pedagogy, připravujte dítě na to, co ho čeká nového v době školní docházky.

Vytvářejte sociální situace, kdy se dítě učí jednat s jinými lidmi - uplatňovat základní společenská pravidla při jednání s lidmi, vyřizovat drobné vzkazy, nebát se komunikace ve známém prostředí apod.

 

V Rakovníku 23.3.2020 Mgr. Ivona Kršková